Основни податоци за проектот

Здравјето е најважната димензија на човековиот живот и клучен параметар за заштита на човечкиот живот. Во овој контекст, а со цел да се надополнат здравствени услуги во пошироко подрачје, во Општата болница Кукуш од почетокот на 2013 година го координира проектот «ИПА Штит: Заеднички активности за заштита и унапредување на здравјето на населението во прекуграничната област".

Овој проект беше планиран и  имплементиран во рамките на ИПА Програмата за прекугранична соработка "Грција - Поранешна Југословенска Република Македонија 2007 - 2013" од Општата болница во Кукуш, во соработка со ЈЗУ Општа болница Гевгелија. Овие болници се две од најважните здравствени установи во прекуграничната област. Прекугранична димензија на проектот е зголемена дури и повеќе од фактот дека болницата во Гевгелија е оддалечена само десетина километри од здравствениот центар на Поликастро, кој припаѓа на болница во Кукуш. Покрај тоа, двете болници се во можност да управуваат со итни случаи од сообраќајни несреќи, како и бројни болести од фаза на поставување на дијагноза  до клинички третман.

Проектот е кофинансиран за грчката страна со 25% од Европската унија, а 75% од националните фондови, додека на страната на Поранешната Југословенска Република Македонија финансирањето е опфатени со 85% од Европската унија преку Инструментот за претпристапна помош (ИПА), 10% од националните фондови и 5% од учеството на приватниот сектор на органите на корисниците.


Цели

Општата цел на проектот е да се развијат заеднички акции од двете страни на границите, за подобрување на квалитетот на живот во прекуграничната област, преку заштита на здравјето на луѓето. На овој начин, проектот има за цел зајакнување во паралела на конкурентноста, ериторијалната кохезија и одржливиот развој во програмската област.
Поконкретно, проектот има за цел:

sima_logo подобрување на човечкиот живот преку подобрување на здравствените услуги.
sima_logo зајакнување на соработката во здравството и социјалната заштита
sima_logo спречување, контрола и истражување на инфективни и епидемични болести
sima_logo задоволително управување на сите несреќи што се случуваат во прекуграничната област, преку подобрување на службите за итни случаи, како и развивање на серија на заеднички процедури за нивно управување
sima_logo создавање на силна соработка меѓу грчкиот здравствениот систем и здравствениот систем на Поранешната Југословенска Република Македонија, , со цел за експанзија на сите прекугранични здравствени единици
sima_logo обезбедување нови, подобри здравствени и медицински услуги за граѓаните и туристите в прекуграничната област за спасување на човечки животи
sima_logo максимизирање на ефикасноста на здравствените единици во прекуграничната област со цел обезбедување на напредни услуги за граѓаните

чекувани резултати
Проектот се очекува значително да придонесе за заштита на животот, обезбедување на соработката и вмрежувањето на прашања за здравство и социјална работа прашања.
Поконкретно, најважните резултати се следниве:
sima_logo Заштита на животот
sima_logo Подобрување на условите за живот преку напредни здравствени и медицински услуги
sima_logo Усвојување на нови заеднички методи за епидемиолошки третмани и заштита на прекуграничната област
sima_logo Развивање на заеднички протоколи
sima_logo Развивање на метод за иновативна брза здравствена заштита, со најдобрите и најпознатите корисни третмаи во случај на вонредна состојба
sima_logo Подобрување на човечкиот капитал (доктори, сестри,) по програмите за обука
sima_logo Подобрени здравствени услуги за граѓаните и за туристите
sima_logo Подобрување на кохезијата и размената на знаењата
sima_logo Минимизирање на медицински транспорт и создавање на нови здравствени пол
sima_logo Заштита на животната средина со инсталирање на нови еколошка опрема

Работи пакети и алатки

WP1 Управување и координација

1.1. Проектно управување со
1.2. Состаноци
1.3. Финансиска ревизија

WP2 Информации и публицитет

2.1. Тријазичен информативен материјал
2.2. Развој на веб страна
2.3. Медиумска кампања
2.4. Конференции

WP3 Здравствени студии

3.1. Општи здравствени протоколи
3.2. Управување со Епидемиологшки кризи
3.3. Брзо здравство

WP4 Медицинска опрема и инфраструктура

4.1. Потребната опрема за болниците во Кукуш и Гуменица и Здравствениот дом Поликастро
4.2. Потребната опрема и инфраструктура за болница во  Гевгелија

WP5 Специјализирана обука

5.1. Курсеви за обука (4x25 лица) за болниците во Кукуш, Гуменица и Поликастро
5.2. Курсеви за обука (2x25 лица) за Кукуш и Гевгелија


“The views expressed in this publication do not necessarily reflect the views of the European Union, the participating countries and the Managing Authority”