ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Η υγεία είναι η πιο σημαντική διάσταση της ανθρώπινης ζωής και αποτελεί κρίσιμη παράμετρο για την προστασία της ανθρώπινης ζωής. Στο πλαίσιο αυτό και με γνώμονα την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας στην ευρύτερη περιοχή, το Γενικό Νοσοκομείο Κιλκίς από τις αρχές του 2013 συντονίζει το έργο «Ipa Sield: Joint Actions for the protection and improvement of public health in the Cross-Border Area»/ «Κοινές δράσεις για την προστασία και βελτίωση της Δημόσιας Υγείας στη Διασυνοριακή Περιοχή».

Το συγκεκριμένο έργο σχεδιάστηκε και υλοποιείται στο πλαίσιο της 2ης Πρόσκλησης του ΙΡΑ Διασυνοριακού Προγράμματος «Ελλάδα - πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατίας της Μακεδονίας 2007-2013» από το Γενικό Νοσοκομείο Κιλκίς με τη συνεργασία του Γενικού Νοσοκομείου Γευγελής. Τα νοσοκομεία του Κιλκίς και της Γευγελής είναι δύο από τις πιο σημαντικές μονάδες υγείας στη διασυνοριακή περιοχή. Η διασυνοριακή διάσταση του έργου ενισχύεται ακόμα περισσότερο από το γεγονός ότι το Νοσοκομείο της Γευγελής απέχει μόλις δέκα χιλιόμετρα από το Κέντρο Υγείας του Πολυκάστρου που ανήκει στη δικαιοδοσία του Νοσοκομείου Κιλκίς. Επιπλέον, και τα δύο νοσοκομεία είναι σε θέση να διαχειριστούν επείγοντα περιστατικά προερχόμενα από τροχαία ατυχήματα, καθώς και πλήθος ασθενειών από τη διάγνωση μέχρι την κλινική θεραπεία.

Το έργο συγχρηματοδοτείται για την Ελληνική πλευρά σε ποσοστό 75% από την Ευρωπαϊκή Ένωση και σε 25% από εθνικούς πόρους, ενώ για την πλευρά της πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας το χρηματοδοτικό σχήμα καλύπτεται σε ποσοστό 85% από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του Μηχανισμού Προενταξιακής Βοήθειας (IPA), σε ποσοστό 10% από εθνικούς πόρους, ενώ ένα ποσοστό 5% συνίσταται σε ιδιωτική συμμετοχή των δικαιούχων φορέων.


ΣΤΟΧΟΙ
Στόχος του έργου είναι, μέσα από την ανάπτυξη παράλληλων και κοινών δράσεων εκατέρωθεν των συνόρων, η βελτίωση της ποιότητας ζωής στη διασυνοριακή περιοχή μέσω της προστασίας της δημόσιας υγείας, συνεισφέροντας με αυτόν τον τρόπο στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εδαφικής συνοχής, καθώς και στη βιώσιμη ανάπτυξη της περιοχής του Προγράμματος.
Πιο συγκεκριμένα το έργο στοχεύει:
sima_logo Στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής μέσω της αναβάθμισης των υπηρεσιών υγείας
sima_logo Στην ενίσχυση της συνεργασίας σε θέματα υγείας και κοινωνικής προστασίας
sima_logo Στην πρόληψη, τον έλεγχος και την έρευνα μολυσματικών και επιδημιολογικών νόσων
sima_logo Στην ικανοποιητική αντιμετώπιση όλων των ατυχημάτων που λαμβάνουν χώρα στη διασυνοριακή περιοχή με την αναβάθμιση των υπηρεσιών αντιμετώπισης επειγόντων περιστατικών εκατέρωθεν των συνόρων, καθώς και με τη δημιουργία μίας σειράς κοινών διαδικασιών για τη διαχείριση αυτών
sima_logo Στη δημιουργία ενός ισχυρού δικτύου συνεργασίας μεταξύ των δύο νοσοκομείων, με την προοπτική της διεύρυνσής του σε όλες τις διασυνοριακές μονάδες υγείας
sima_logo Στην παροχή νέων, βελτιωμένων ιατρικών υπηρεσιών στους πολίτες και τους επισκέπτες της διασυνοριακής περιοχής
sima_logo Στη μεγιστοποίηση της αποτελεσματικότητας των μονάδων υγείας στη διασυνοριακή περιοχή για την παροχή αναβαθμισμένων υπηρεσιών υγείας στους πολίτες

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Το έργο αναμένεται να συμβάλει σημαντικά στην προστασία της ζωής, εξασφαλίζοντας συνεργασία και δικτύωση σε ζητήματα υγείας και κοινωνικής πρόνοιας. Πιο συγκεκριμένα, τα αναμενόμενα αποτελέσματα από την υλοποίηση είναι:
Στόχος του έργου είναι, μέσα από την ανάπτυξη παράλληλων και κοινών δράσεων εκατέρωθεν των συνόρων, η βελτίωση της ποιότητας ζωής στη διασυνοριακή περιοχή μέσω της προστασίας της δημόσιας υγείας, συνεισφέροντας με αυτόν τον τρόπο στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εδαφικής συνοχής, καθώς και στη βιώσιμη ανάπτυξη της περιοχής του Προγράμματος.
Πιο συγκεκριμένα το έργο στοχεύει:
sima_logo Προστασία της ανθρώπινης ζωής
sima_logo Βελτίωση των συνθηκών ζωής μέσω προηγμένων ιατρικών και φαρμακευτικών υπηρεσιών
sima_logo Υιοθέτηση νέων κοινών μεθόδων για θεραπείες επιδημιολογία και προστασίας στην διασυνοριακή περιοχή
sima_logo Ανάπτυξη κοινών πρωτοκόλλων
sima_logo Ανάπτυξη καινοτόμων διαδικασιών με στόχο την βέλτιστη θεραπεία σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης
sima_logo Αναβάθμιση του ανθρώπινου κεφαλαίου (γιατροί, νοσηλευτές, φορείς) μετά από προγράμματα κατάρτισης
sima_logo Προηγμένες υπηρεσίες υγείας για τους κατοίκους και τους τουρίστες
sima_logo Ενίσχυση της συνοχής και ανταλλαγή τεχνογνωσίας
sima_logo Ελαχιστοποίηση της ιατρικής μεταφοράς και δημιουργία ενός νέου πόλου υγείας
sima_logo Προστασία του περιβάλλοντος εγκαθιστώντας νέο, φιλικό προς το περιβάλλον, εξοπλισμό

ΠΑΚΕΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΔΡΑΣΕΙΣ
ΠΕ1 Διαχείριση και Συντονισμός
1.1. Διαχείριση έργου
1.2. Συναντήσεις
1.3. Χρηματοοικονομική παρακολούθηση (έλεγχος)
ΠΕ2 Πληροφόρηση και Δημοσιότητα
2.1. Τρίγλωσσο ενημερωτικό υλικό
2.2. Ανάπτυξη ιστοσελίδας
2.3. Εκστρατεία προβολής μέσω των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης (ΜΜΕ)
2.4. Συνέδρια
ΠΕ3 Μελέτες υγείας
3.1. Κοινά πρωτόκολλα υγείας
3.2. Έρευνα για την ταχεία αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών στο δρόμο
3.3. Διαχείριση επιδημιολογικών κρίσεων
ΠΕ4 Ιατρικός εξοπλισμός και υποδομές
4.1. Εξοπλισμός για τα νοσοκομεία του Κιλκίς και της Γουμένισσας και το Κέντρου Υγείας του Πολυκάστρου
4.2. Εξοπλισμός και υποδομές για το νοσοκομείο της Γευγελής
ΠΕ5 Ειδικά εκπαιδευτικά σεμινάρια

5.1. Εκπαιδευτικά σεμινάρια (4x25 άτομα) στα νοσοκομεία του Κιλκίς και της Γουμένισσας και το Κέντρο Υγείας του Πολυκάστρου
5.2. Εκπαιδευτικά σεμινάρια (2x25 άτομα) στο νοσοκομείο της Γευγελής


ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΕΡΓΟΥ

Πρακτικά τεχνικών συναντήσεων έργου

Ενημερωτικό Υλικό Έργου

Υλικό Καμπάνιας σε ΜΜΕ

Ημερίδες / Συνέδρια έργου

Υλικό Εκπαιδευτικών σεμιναρίων

"Οι απόψεις που εκφράζονται σε αυτή την ιστοσελίδα δεν είναι απαραίτητο ότι αντικατροπτίζουν απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των συμμετεχουσών χωρών και της Αναθέτουσας Αρχής." line “The views expressed in this publication do not necessarily reflect the views of the European Union, the participating countries and the Managing Authority”